Výcvik v koučingu

Cieľ kurzu

Nacvičiť si, s použitím video feedbacku, vedenie koučingového rozhovoru. Získanie podrobnej spätnej väzby na vedenie koučingového rozhovoru. Identifikovanie silných a slabých stránok pri vedení koučingu.

Komu je kurz určený

Záujemcom o zdokonaľovanie základných koučingových zručností.

Obsah kurzu

Obsah bude venovaný opakovaniu nasledovných téme. Avšak väčšina času bude venovaná nácvikom, rolovým hrám a práci s video spätnou väzbou. Je vhodné aby účastník na kurz priniesol témy alebo problémy, ktoré chce riešiť formou koučingu. Rovnako je možné priniesť aj prípadové štúdie z vlastnej praxe.

 • Koučovanie ako prístup, filozofia koučovania, prednosti a medze použitia, predpoklady, princípy, praktické postupy pri koučovaní
 • Koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí – zvyšuje výkonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • Techniky koučovania – ako stanovíme ciele pre koučink, aké otázky kouč kladie, aby proces viedol k žiaducemu cieľu, fázy koučovania, tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART
 • GROW koncepcia koučing
 • Systemický koučing
 • Solution Focused Coaching
 • Sebareflexia ako jeden z hlavných nástrojov koučingu
 • Komunikačné zručnosti dôležité pre koučovanie – počúvanie, kladenie otázok
 • Vlastnosti dobrého kouča
 • Osobnostný rozvoj kouča
 • Hlavné oblasti aplikácie koučovania v praxi manažéra
 • Využitie koučingových prinícpov v bežnom živote
 • Techniky zvládania problémových situácií, do ktorých sa manažér- kouč môže dostať

Čo kurzom získate?

Dôležitú spätnú väzbu pre analýzu vašich vlastných koučingových postupov. Podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu.