Vysekálová, J., Mikeš J.: Reklama – Jak dělat reklamu. Praha, Grada 2007, 2. aktualizované a rozšírené vydanie, s. 184.

Autori knihy prinášajú rýchly prehľad o procese vytvárania reklamy – účinného pomocníka pri predaji a nákupe. Obaja autori majú za sebou bohatú skúsenosť s tvorbou reklamy. Svoje poznatky odovzdávajú na konferenciách, seminároch, prednáškach a vo forme publikácií. Sú členmi viacerých spoločností a asociácií zaoberajúcich sa reklamou.

V rámci šiestich kapitol sa čitateľ oboznamuje so základnými informáciami, ktoré sú obohatené zaujímavými príkladmi. Príťažlivosť príbehom dodáva nielen skutočnosť, že sú z praxe odborníkov, ale aj fakt, že sa týkajú firiem a značiek, ktoré sú známe a ktorých reklamy si človek ľahko vybaví. Zároveň si čitateľ môže klásť otázku, či nejde o podprahovú reklamu alebo o product placement, a tak by bolo prínosné vysvetlenie autorov v úvode knihy, keby sa k tejto skutočnosti vyjadrili a stručne popísali, ako vyberali rôzne príklady. Ľahká orientácia v texte je umožnená vďaka tabuľkám, obrázkom a písaním cez odrážky.

Prvá kapitola sa venuje vymedzeniu pojmu reklama. Napriek tomu, že existuje mnoho pozitívnych aj negatívnych definícií reklamy, trefnou definíciou je: reklama je zrkadlom doby, v ktorej sa vytvára. Rovnako sa táto kapitola venuje pridruženým pojmom a ich jasnému odlíšeniu. Druhá kapitola popisuje jednotlivé kroky v tvorbe reklamy od stanovenia cieľov, cez rozpočet, voľbu médií, poznanie a segmentáciu zákazníka, až po kontrolu výsledkov celej kampane. Kým druhá kapitola hovorí o tvorbe reklamy vo všeobecných krokoch, tretia kapitola sa venuje tvorbe správnej alebo efektívnej reklamy. Úlohou reklamy je informovať, presvedčiť a predať, ale zároveň posilniť vzťah zákazníka ku značke a firme. Tieto ciele sa snažia tvorcovia reklám dosiahnuť pomocov obrazov, slov a farieb.

Štvrtá kapitola sa naďalej venuje efektívnej reklame z hľadiska kreativity reklamy a dopadu celej kampane. Piata kapitola ponúka tipy pre výber správnej agentúry a doporučenia pre vhodnú vzájomnú komunikáciu. V poslednej šiestej kapitole sa autori zamerali na nové trendy v marketingovej komunikácii – internetová komunikácia, product placement, gerilový, event a vírový marketing. Práve o tieto informácie je druhé vydanie rozšírené, ako aj o informácie v príhohe, súčasne je väčší priestor venovaný téme značka.

Prílohy obohacujú text o infomácie ako sú výdaje na reklamu v Čechách, prepojenie reklamy s právom, základné informácie o asociáciách komunikačných a reklamných agentúr, dôležité adresy a zoznam odbornej tlače.

Istým mínusom knihy je formátovanie textu; napr. odrážka sa stane nadpisom, nadpis je obsahovo širší ako text k nemu pripojený, zvýraznenie menej dôležitého textu, odsadenie textu.

Cieľom knihy je oboznámiť sa s modernou reklamou, ktorej kvality sú pravdivosť, legálnosť, slušnosť a spoločenská zodpovednosť. A keďže reklama je odrazom spoločnosti, v ktorej je vytváraná, potom na jednej strane hovorí o nás samých a na druhej strane nás vyzáva k vyšším kvalitám a métam.

Soňa Urigová