Projektový managment

Moderné zručnosti v oblasti riadenia projektov sú nevyhnutné pre dosahovanie produktivity v rámci organizácie a úspech v dnešnom podnikateľskom svete. Aplikovanie správnych postupov riadenia projektov sa preukázalo ako potreba pri zvyšovaní šancí na úspešné dokončenie prác v rámci troch obmedzení, ktorými sú čas, rozpočet a rozsah. Projektový manažment je jeden z najefektívnejších nástrojov riadenia. V štátnych organizáciách sa projektový manažment väčšinou využíva pri rozbiehaní nových výziev a ich spracovávaní, ale aj pri implementácii štandardov a pod.. Projektový manažment predovšetkým nástrojom na riadenie zmien, „ktorým sa riešia spravidla všetky strategické alebo životne dôležité úlohy v akejkoľvek organizácii“. Ďalším prínosom projektového manažmentu je znižovanie rizík.

Cieľ kurzu

Cieľom je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti projektového manažmentu, teda získať poznatky o príprave a realizácii projektov, a naučiť sa používanie metód a postupov ako pripravovať, hodnotiť a realizovať rôzne typy projektov. V rámci tohto vzdelávania účastníci získajú vedomosti a naučia sa ako tvoriť a manažovať projekty, získajú poznatky systémového plánovania projektu a tímovej práce, oboznámia sa – spoznajú obsahové, časové a finančné podmienky pre splnenie – dosiahnutie úspešnosti projektu, ale hlavne nadobudnú širší prehľad o spôsobe a podmienkach tvorby projektov.

Základným predpokladom zvládnutia projektového manažmentu je vysoká profesionalita projektových manažérov pri riadení projektov.

Projekt môže vyvolávať zmeny. Práve zmenám kladú ľudia najväčší odpor. Správnym projektovým manažmentom možno zmenu, napríklad zavedenie štandardov etického kódexu, urýchliť. V praxi často prevláda názor, že projektový manažment je záležitosť jedného referenta. Nie je to tak. Projekt síce môže riadiť aj radový, výberom navrhnutý pracovník, musí mať však úplnú podporu manažérov. Manažéri by sa mali zbaviť autoritatívneho a autokratického riadenia a viac presviedčať ľudí a získavať ich pre projekty. Na to je potrebné rozsiahle vzdelávanie na všetkých úrovniach riadenia.

Manažment projektu môže byť definovaný ako aplikácia vedomostí, skúseností, nástrojov a techník na projektové aktivity s cieľom uspokojiť potreby prijímateľa a očakávania projektu.

Projektom sa rozumie všetko úsilie vyvinuté na dosiahnutie požadovanej jednej zmeny v našom okolí prostredníctvom dodania vopred stanoveného súboru výstupov projektu. Zmena sa chápe ako dosah projektu na jeho okolie. Dosiahnutie požadovanej zmeny je vymedzené v čase (stanovenie termínu začatia a ukončenia projektu), stanoveným rozpočtom a potrebnými zdrojmi. Miera neistoty plnenia požadovanej zmeny je zúčastnenými stranami hodnotená skôr ako nadpriemerná.

Komu je kurz určený

Manažéri na rôznych úrovniach riadenia v priemysle, doprave, obchode, službách, bankovníctve a poisťovníctve, štátnej správe a samospráve, vo vzdelávaní a pod., kde sa používa alebo je vhodné riadenie projektov, ale aj servisný a obslužný personál, ktorý by mal vedieť, čo sa od neho ako člena projektového tímu vyžaduje a v budúcnosti vyžadovať bude.

Metódy práce

Participatívne metódy – teoretické vstupy spojené s praktickými cvičeniami, video prezentácie, hranie rol, riešenie simulácií, diskusné, inscenačné, dotazníkové, hry s pedagogickým a psychologickým potenciálom, metódy autentickej skúsenosti, pozorovanie, supervízia.

Obsah kurzu

 • Čo je to projektový manažment
 • Základné charakteristiky projektu a logický rámec projektu (modelové príklady)
 • Fázy projektu
 • definovanie projektu
 • plánovanie projektu
 • projektová realizácia
 • vyhodnotenie projektu
 • Inicializácia projektov
 • Definovanie cieľov
 • Definovanie rozsahu a kritérií
 • Definovanie predpokladov
 • Definovanie obmedzujúcich podmienok
 • Vytvorenie plánu
 • Zoznam úloh
 • Väzba medzi úlohami
 • Zdroje a časový plán
 • Rozpočet
 • Vyhodnotenie a úprava plánu
 • Výstupy a evaluácia
 • SWOT analýza so zameraním na praktické ukážky projektov
 • Zdroje a spôsoby financovania projektov
 • Kombinovanie spôsobov financovania projektov

 

 • Projektový manažment druhý deň
 • Metóda logického rámca
 • Manažment projektového cyklu
 • Programovanie
 • Identifikácia
 • Formovanie
 • Financovanie
 • Implementácia
 • Hodnotenie
 • Projektový tím
 • Budovanie projektového tímu
 • Zloženie projektového tímu
 • Tímová diskusia a komunikácia
 • Rola projektového manažéra
 • Procesy komunikácie v projektovom tíme
 • analýza stavu,
 • plánovanie,
 • organizovanie,
 • koordinovanie,
 • kontrola,
 • hodnotenie postupu, ale aj diskusie,
 • vyjadrovanie názorov,
 • argumentovanie, protiargumentovanie,
 • získavanie súhlasu,
 • motivovanie a riadenie diskusie
 • Tvorba rozpočtu
 • Implementácia projektu
 • Monitorovanie a hodnotenie

Profil absolventa

Absolvent kurzu nadobudne poznatky z teórie a metodológie projektového manažmentu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať projekt, naformulovať projekt vrátane potrieb ľudských a finančných zdrojov a taktiež časového zabezpečenia. Frekventanti sa naučia jasne identifikovať ciele projektu tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný, adresný, definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy. Precvičia si praktické zručnosti pri tvorbe projektu tak, aby bol logicky usporiadaný a prehľadný, obsahujúci garancie, odborne fundovaný, adresný a atraktívny pre príjemcu informácie.