Metodika koučingového sedenia

Každý individuálny koučing je, čo sa obsahu týka, veľmi originálny. Žiadne dva problémy nie sú rovnaké. Koučingové sedenia však majú niečo spoločné.

Rozsah sedenia

Každé sedeni môže trvať od 30 minút do maximálne 2 hodín.

Frekvencia

Odporúčame aby minimálny rozdiel medzi sedeniami bol aspoň týždeň a maximálne jeden mesiac. Zvyčajne odporúčame, aby si klient objednal balíček 3 sedení. Po 3 sedeniach si klient vie vyhodnotiť, či bol pre neho koučing prínosný a chce pokračovať, alebo mu to stačilo a už si pokračovať neželá.

Individuálny koučing

Individuálny koučing podporuje pri aktívnom hľadaní a aplikovaní riešení na problémy, s ktorými sa manažér vo svoje dennodennej praxi stretáva. Individuálny koučing je určený predovšetkým manažérom a vedúcim pracovníkom, ktorý majú záujem intenzívne na sebe pracovať  a rozvíjať sa.

 

 

Aké témy a oblasti je možné koučingom riešiť?

 • zlepšenie sociálnych zručností a kompetencií v oblasti riadenia (manažment) a vedenia (líderstvo),
 • odstránenie nevhodných vzorov správania, vnímania a hodnotenia,
 • odbúranie blokád týkajúcich sa výkonu, kreativity a motivácie,
 • zaobchádzanie s osobnými krízami (vrátane kríz v oblasti nachádzania zmyslu života napríklad pri strate blízkej osoby a pod.),
 • podpora pri riešení akútnych konfliktov (napr. vzťahové konflikty s inými osobami),
 • vytvorenie nových návykov súvisiacich so zmenou organizačnej štruktúry alebo s významnými zmenami v rámci organizácie (napr. vysporiadanie sa s novými rolami, integrácia nových pracovníkov a iné),
 • príprava na nové úlohy a situácie (napr. prijatie ponuky povýšenia a s tým spojenej zodpovednosti),• podpora pri zavádzaní alebo zmene štýlu vedenia,
 • prehĺbenie porozumenia jednotlivých ľudí, konkrétnych medziľudských vzťahov a práca na ich rozvoji (podobná potreba sa môže vyskytnúť napríklad u technicky orientovaných ľudí),
 • podporovanie tímovej spolupráce (pracovné skupiny, projekty týkajúce sa viacerých oddelení),
 • riešenie konfliktov medzi jednotlivcami a/alebo skupinami,
 • zmena podnikovej kultúry spojená s odlišným skutočným správaním spolupracovníkov,
 • ďalšie: stanovovanie cieľov, roly a konflikty hodnôt, stres, syndróm burn-out, prepracovanie a iné.