Efektivita koučovania je pojmom, ktorý sa na scéne objavuje predovšetkým vtedy, keď sa začne hovoriť o peniazoch a návratnosti investícií, nakoľko koučing býva málokedy lacnou záležitosťou. Na druhú stranu aby sme tento problém pochopili komplexne, je nutné si uvedomiť, že pri efektivite nejde vždy len a len o peniaze.
Efektivitu môžeme definovať ako dosiahnutie čo najlepších výsledkov v čo najkratšom čase, pri vynaložení najmenších nákladov. Bude ale predovšetkým na zadávateľovi ako bude efektivita meraná a posudzovaná. V princípe však môžeme hovoriť o dvoch hlavných oblastiach alebo sférach. Soft a a hard.
Pod pojmom hard máme na mysli všetky presne merateľné veličiny, ako sú napr.náklady, zisk, obrat, fluktuácia, podiel na trhu a pod. Pod pojmom soft máme na mysli všetky aspekty, ktoré sa do čísiel a tabuliek zachytávajú veľmi ťažko, ako napr. riešenie konfliktov, empatia, komunikačné a sociálne zručnosti, manažérske zručnosti a pod. Efektivita by nikdy nemala byť len o hard, alebo len o soft. Problém pri meraní efektivity je v tom, že nedokážeme presne povedať, čo spôsobilo napr. zmenu vo výkone obchodnej skupiny. Mohol to byť, a častokrát to aj bol koučing. Ale tiež musíme priznať, že na človeka, ktorý je v koučingu vplýva ešte celá rada ďalších faktorov, ktoré sú len ťažko postihnuteľné a predsa výkon ovplyvňujú. Napr. také vzťahy v rodine. Vieme, že ich kvalita veľmi úzko súvisí s tým aký výkon človek v práci podáva, ale nevieme to presne zmerať.

Už pri nastavovaní vyhodnocovacích kritérií si musíme jasne povedať, čo všetko budeme sledovať a do akej miere vieme posúdiť, že zmeny, ktoré očakávame, sa udejú predovšetkým pod vplyvom koučingu.
Najľahšou a najjednoduchšou formou vyhodnocovanie (ako takého) sú záverečné formuláre, ktoré sa môžu vyplniť na konci každého koučingového sedenia, kde sa koučovaný vyjadrí k tomu, nakoľko toto sedenie bolo pre neho prínosom, čo mu to dalo, čo sa naučil, prípadne čo uplatní v praxi. Je len na zadávateľovi a koučovi na akej forme vyhodnocovanie koučingových sedení sa spolu dohodnú. Samozrejme je nutné s niečím takým dopredu oboznámiť aj koučovaného.

Dalo by sa povedať, že pokiaľ chceme aby koučing bol pre nás čo najefektívnejší, musíme si, či už sami pre seba ( pri internom koučingu ) alebo s externým koučom či agentúrou (pri externom koučingu) jasne definovať, čo pre nás osobne efektivita znamená, aby sme sa nepohybovali na úrovni všeobecných tvrdení , ale veľmi jasne a konkrétne definovali, čo pre nás osobne vysoká efektivita koučovania znamená.
K problematike ROI sa ešte v budúcnosti vrátime