Keď Hans Selye, priekopník biologicko-lekárského učenia o strese napísal v roku 1982, krátko pred svojou smrťou: „Daroval som všetkým rečiam sveta nové slovo – STRES!“ určite netušil, že pojem stresu bude tak často používaným. Na medzinárodnom sympóziu výskumu stresu v roku 1987 v Bratislave sa konštatovalo, že existuje asi 200 definícií stresu. Anglické slovo stres pochádza zo starého francúzskeho výrazu „estrecier“, (čo znamená prinútiť, použiť násilie), ktoré je zase odvodené z latinského „strictus“, (čo znamená uťahovať, stláčať). Z uvedenej analýzy je zrejmé, že stres môže jednoducho znamenať byť vystavený istým silám alebo tlakom. Odborníci konštatujú, že stres je jednak pozitívny, jednak negatívny – čo závisí od vplyvu vonkajšej sily. Preto rozlišujeme tzv. E u s t r e s (Eu – pravý, ktorý podporuje zdravie a výkonnosť) a D i s t r e s (Dis – rušivý, vyvádzajúci z rovnováhy). Dr. Selye v tejto súvislosti tvrdil, že bez stresu sa nedá žiť. Naopak však platí, že nadmiera stresu spôsobuje smrť. Keďže sa často zdôrazňuje negatívna stránka stresu, (väčšinou sa chápe ako úzkosť či tieseň), v našom vedomí preto prevláda predstava, že stres je sila, ktorá zapríčiňuje psychické vyčerpanie a utrpenie. Používanie slova stres v bežných životných situáciách vystihuje práve tento negatívny aspekt.( Zdroj: MUDr. Radkin Honzák, CSc)

Existuje množstvo techník a metód, ktorými môžeme stres zvládať, sú to v prvom rade klasické techniky, ktorými stres odbúravame, ako napr. šport. Potom je tu veľká skupina tzv.introspektívnych techník, ako napr. autogénny tréning, rozličné typy meditačných a relaxačných techník. Jedna z nich, ktorá kombinuje telesné prežívanie a mentálnu introspekciu, je technika „5 pokope“
Technika „5 pokope“ je technikou, ktorá využíva skutočnosť, že sústredenie zamerané na naše telesné prežívanie spôsobuje uvoľnenie napätia psychického aj fyzického. Podstatou tohto postupu je striedavé presúvanie pozornosti k jednotlivým zmyslom a uvedomenie si podnetov, ktoré z týchto zmyslov prichádzajú do mysle. V nasledujúcom videu si môžete vypočuť podrobnú inštrukciu.