Individuálny koučing

Cieľom je podpora pri aktívnom hľadaní a aplikovaní riešení na problémy, s ktorými sa manažér vo svoje denno dennej praxi stretáva. Individuálny koučing je určený predovšetkým manažérom a vedúcim pracovníkom, ktorý majú záujem intenzívne na sebe pracovať  a rozvíjať sa.

 

Aké témy a oblasti je možné koučingom riešiť?

 • zlepšenie sociálnych zručností a kompetencií v oblasti riadenia (manažment) a vedenia (líderstvo),
 • odstránenie nevhodných vzorov správania, vnímania a hodnotenia,
 • odbúranie blokád týkajúcich sa výkonu, kreativity a motivácie,
 • zaobchádzanie s osobnými krízami (vrátane kríz v oblasti nachádzania zmyslu života napríklad pri strate blízkej osoby a pod.),
 • podpora pri riešení akútnych konfliktov (napr. vzťahové konflikty s inými osobami),
 • vytvorenie nových návykov súvisiacich so zmenou organizačnej štruktúry alebo s významnými zmenami v rámci organizácie (napr. vysporiadanie sa s novými rolami, integrácia nových pracovníkov a iné),
 • príprava na nové úlohy a situácie (napr. prijatie ponuky povýšenia a s tým spojenej zodpovednosti),• podpora pri zavádzaní alebo zmene štýlu vedenia,
 • prehĺbenie porozumenia jednotlivých ľudí, konkrétnych medziľudských vzťahov a práca na ich rozvoji (podobná potreba sa môže vyskytnúť napríklad u technicky orientovaných ľudí),
 • podporovanie tímovej spolupráce (pracovné skupiny, projekty týkajúce sa viacerých oddelení),
 • riešenie konfliktov medzi jednotlivcami a/alebo skupinami,
 • zmena podnikovej kultúry spojená s odlišným skutočným správaním spolupracovníkov,
 • ďalšie:stanovovanie cieľov, roly a konflikty hodnôt, stres, syndróm burn-out, prepracovanie a iné.